UCHWAŁA NR XXVI/132/09

RADY GMINY RADGOSZCZ

z dnia 19 lutego 2009

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy Radgoszcz uchwala co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radgoszczy Statut stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Tracą moc Uchwały:

  1. Nr XVII/105/2000 Rady Gminy w Radgoszczy z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
  2. Nr XVII/100/2004 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 07 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2004 r. Nr 212, poz. 2399)
  3. Nr XXXIII/206/06 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 796, poz. 4790)

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radgoszcz oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr  XXVI/132/09

Rady Gminy Radgoszcz

z dnia 19 lutego 2009

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WRADGOSZCZY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1.       Uchwały Nr XII/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Radgoszczy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzenia jego Statutu.

2.       Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

3.       Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

4.       Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

5.       Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

6.       Niniejszego Statutu.

§ 2

1.       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Radgoszcz.

2.       Obszar działalności „Ośrodka” stanowi Gmina Radgoszcz.

3.       „Ośrodek” ma siedzibę w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz

§ 3

Ośrodek realizuje:

1.       Zadania własne Gminy i zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728), w tym programy rządowe i gminne strategie.

2.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

3.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.).

4.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74 z późn. zm.).

5.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z 2008r. późn. zm.).

6.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.).

7.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493).

8.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

9.       Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001).

10.   Zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.)

11.   Inne zadania oraz programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym,  a także wynikające z aktualnych regulacji prawnych.

Rozdział II

Cel i zadania Ośrodka

§ 4

1.       Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa i samorządu gminnego ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2.       Działalność „Ośrodka” ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz doprowadzenie w miarę możliwości do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

§ 5

1.       Do podstawowych zadań „Ośrodka” należy w szczególności:

1)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2)      praca socjalna,

3)      prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4)      analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5)      realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6)      rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6

1.       Do zadań własnych  z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez „Ośrodek”, należy:

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2)      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

8)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9)      opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem,

10)   praca socjalna,

11)   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13)   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14)   dożywianie dzieci,

15)   sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16)   kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17)   pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

18)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

19)   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2.       Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez „Ośrodek”, należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4)      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5)      współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 7

1.       „Ośrodek” realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,

8)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III

Zasady gospodarki finansowej

§ 8

1.       „Ośrodek” prowadzi gospodarkę finansową jednostki budżetowej. Posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

2.       Obsługę kasową „Ośrodka” prowadzi Urząd Gminy w Radgoszczy na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Radgoszcz a Kierownikiem „Ośrodka”.

3.       Działalność „Ośrodka” jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych Gminy, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone lub na dofinansowanie zadań własnych oraz z innych środków pozabudżetowych.

4.       Obsługę kadrową, finansową i księgową – „Ośrodek” wykonuje we własnym zakresie.

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§ 9

1.       „Ośrodkiem” kieruje Kierownik i reprezentuje „Ośrodek” na zewnątrz. Kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania „Ośrodka”. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w „Ośrodku”.

2.       Kierownik „Ośrodka” wydaje decyzje administracyjne w określonym zakresie na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Radgoszcz. Na wniosek Kierownika Wójt Gminy Radgoszcz może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych.

3.       Kierownik „Ośrodka” składa Radzie Gminy Radgoszcz coroczne sprawozdanie z działalności „Ośrodka” i przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady.

4.       Nadzór i kontrolę nad działalnością „Ośrodka” sprawuje Wójt Gminy Radgoszcz.

5.       Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika „Ośrodka”, a w tym zatrudnienia i zwolnienia podejmuje Wójt Gminy Radgoszcz.

6.       Pozostałych pracowników „Ośrodka” zatrudnia oraz zwalnia Kierownik „Ośrodka”.

7.       W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy wchodzą następujące stanowiska pracy:

-        Kierownik,

-        Pracownicy socjalni,

-        Główny księgowy,

-        Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

-        Inni pracownicy zatrudniani w zależności od potrzeb

8.       Prawa i obowiązki pracowników „Ośrodka” regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej oraz Kodeks Pracy

9.       Strukturę organizacyjną „Ośrodka” ustala Kierownik „Ośrodka” w drodze regulaminu organizacyjnego.

10.   „Ośrodek” używa podłużnej pieczęci o treści:

G M I N N Y  O Ś R O D E K

P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J

W RADGOSZCZY

Pl. Św. Kazimierza 7-8,       33-207 Radgoszcz

NIP 871-15-40-887        REGON 850019412

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel./fax 014 641 46 60

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany do Statutu mogą być wprowadzone w formie przewidzianej do jego ustanowienia.

 

Dzisiaj jest: Piątek
26 Maja 2017
Dzień Matki
Imieniny obchodzą
Beda, Filip, Marianna, Paulina,
Więcemił, Wilhelmina

Do końca roku zostało 220 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Odsłon : 24759
Design by INTER-MEDIA